โรงเรียนบ้านช่องกะพัด (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
104
จำนวน(คน) 7 3 5 5 0 84
ร้อยละ 6.73 % 2.88 % 4.81 % 4.81 % 0.00 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
400
จำนวน(คน) 10 18 53 3 1 315
ร้อยละ 2.50 % 4.50 % 13.25 % 0.75 % 0.25 % 78.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 504 คน
จำนวน(คน) 17 21 58 8 1 399
ร้อยละ 3.37 % 4.17 % 11.51 % 1.59 % 0.20 % 79.17 %

504 : 17 , 21 , 58 , 8 , 1 , 399...3.37 , 4.17 , 11.51 , 1.59 , 0.20 , 79.17 = 105 : 20.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 504 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83%

Powered By www.thaieducation.net