โรงเรียนวัดสามผาน (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 0 1 4 1 0 71
ร้อยละ 0.00 % 1.30 % 5.19 % 1.30 % 0.00 % 92.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 0 1 8 1 0 124
ร้อยละ 0.00 % 0.75 % 5.97 % 0.75 % 0.00 % 92.54 %

102 : 0 , 1 , 4 , 1 , 0 , 96...0.00 , 0.98 , 3.92 , 0.98 , 0.00 , 94.12 = 6 : 5.88
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.46%

Powered By www.thaieducation.net