โรงเรียนวัดสามผาน (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 23
ร้อยละ 8.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.00 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 0 0 7 1 0 72
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.75 % 1.25 % 0.00 % 90.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 87.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 2 0 11 1 0 124
ร้อยละ 1.45 % 0.00 % 7.97 % 0.72 % 0.00 % 89.86 %

105 : 2 , 0 , 7 , 1 , 0 , 95...1.90 , 0.00 , 6.67 , 0.95 , 0.00 , 90.48 = 10 : 9.52
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.14%

Powered By www.thaieducation.net