โรงเรียนวัดสามผาน (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 27
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 93.10 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 8 0 13 0 0 61
ร้อยละ 9.76 % 0.00 % 15.85 % 0.00 % 0.00 % 74.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 3 0 0 6 0 24
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 72.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 12 0 14 6 0 112
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 9.72 % 4.17 % 0.00 % 77.78 %

111 : 9 , 0 , 14 , 0 , 0 , 88...8.11 , 0.00 , 12.61 , 0.00 , 0.00 , 79.28 = 23 : 20.72
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22%

Powered By www.thaieducation.net