โรงเรียนวัดศรีมงคล (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 15
ร้อยละ 5.26 % 10.53 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 4 7 18 0 2 74
ร้อยละ 3.81 % 6.67 % 17.14 % 0.00 % 1.90 % 70.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 5 9 19 0 2 89
ร้อยละ 4.03 % 7.26 % 15.32 % 0.00 % 1.61 % 71.77 %

124 : 5 , 9 , 19 , 0 , 2 , 89...4.03 , 7.26 , 15.32 , 0.00 , 1.61 , 71.77 = 35 : 28.23
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 28.23%

Powered By www.thaieducation.net