โรงเรียนวัดอินทาราม (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 0 2 3 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.06 % 9.09 % 0.00 % 84.85 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 0 0 15 2 0 64
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.52 % 2.47 % 0.00 % 79.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 0 0 17 5 0 92
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.91 % 4.39 % 0.00 % 80.70 %

114 : 0 , 0 , 17 , 5 , 0 , 92...0.00 , 0.00 , 14.91 , 4.39 , 0.00 , 80.70 = 22 : 19.30
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30%

Powered By www.thaieducation.net