โรงเรียนวัดอินทาราม (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 1 0 1 2 30
ร้อยละ 0.00 % 2.94 % 0.00 % 2.94 % 5.88 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 0 0 6 7 16 53
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.32 % 8.54 % 19.51 % 64.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 0 1 6 8 18 83
ร้อยละ 0.00 % 0.86 % 5.17 % 6.90 % 15.52 % 71.55 %

116 : 0 , 1 , 6 , 8 , 18 , 83...0.00 , 0.86 , 5.17 , 6.90 , 15.52 , 71.55 = 33 : 28.45
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 28.45%

Powered By www.thaieducation.net