โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 1 6 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 2.86 % 17.14 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 2 2 17 0 1 62
ร้อยละ 2.38 % 2.38 % 20.24 % 0.00 % 1.19 % 73.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 8 2 11 1 0 38
ร้อยละ 13.33 % 3.33 % 18.33 % 1.67 % 0.00 % 63.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 10 5 34 1 1 128
ร้อยละ 5.59 % 2.79 % 18.99 % 0.56 % 0.56 % 71.51 %

119 : 2 , 3 , 23 , 0 , 1 , 90...1.68 , 2.52 , 19.33 , 0.00 , 0.84 , 75.63 = 29 : 24.37
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 28.49%

Powered By www.thaieducation.net