โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 2.86 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 82.86 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 2 3 15 0 0 64
ร้อยละ 2.38 % 3.57 % 17.86 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 9 3 11 0 0 39
ร้อยละ 14.52 % 4.84 % 17.74 % 0.00 % 0.00 % 62.90 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 11 7 31 0 0 132
ร้อยละ 6.08 % 3.87 % 17.13 % 0.00 % 0.00 % 72.93 %

119 : 2 , 4 , 20 , 0 , 0 , 93...1.68 , 3.36 , 16.81 , 0.00 , 0.00 , 78.15 = 26 : 21.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 27.07%

Powered By www.thaieducation.net