โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 11
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
23
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 15
ร้อยละ 13.04 % 0.00 % 21.74 % 0.00 % 0.00 % 65.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 39 คน
จำนวน(คน) 5 0 8 0 0 26
ร้อยละ 12.82 % 0.00 % 20.51 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %

39 : 5 , 0 , 8 , 0 , 0 , 26...12.82 , 0.00 , 20.51 , 0.00 , 0.00 , 66.67 = 13 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 39 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net