โรงเรียนวัดกระทุ่ม (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 2 1 2 2 12
ร้อยละ 9.52 % 9.52 % 4.76 % 9.52 % 9.52 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 5 9 8 4 5 38
ร้อยละ 7.25 % 13.04 % 11.59 % 5.80 % 7.25 % 55.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 7 11 9 6 7 50
ร้อยละ 7.78 % 12.22 % 10.00 % 6.67 % 7.78 % 55.56 %

90 : 7 , 11 , 9 , 6 , 7 , 50...7.78 , 12.22 , 10.00 , 6.67 , 7.78 , 55.56 = 40 : 44.44
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44%

Powered By www.thaieducation.net