โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 10 2 0 0 2 53
ร้อยละ 14.93 % 2.99 % 0.00 % 0.00 % 2.99 % 79.10 %
ระดับประถมศึกษา
265
จำนวน(คน) 31 6 19 18 12 179
ร้อยละ 11.70 % 2.26 % 7.17 % 6.79 % 4.53 % 67.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 332 คน
จำนวน(คน) 41 8 19 18 14 232
ร้อยละ 12.35 % 2.41 % 5.72 % 5.42 % 4.22 % 69.88 %

332 : 41 , 8 , 19 , 18 , 14 , 232...12.35 , 2.41 , 5.72 , 5.42 , 4.22 , 69.88 = 100 : 30.12
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 332 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 30.12%

Powered By www.thaieducation.net