โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 65
ร้อยละ 1.52 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 98.48 %
ระดับประถมศึกษา
263
จำนวน(คน) 3 8 28 0 0 224
ร้อยละ 1.14 % 3.04 % 10.65 % 0.00 % 0.00 % 85.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 329 คน
จำนวน(คน) 4 8 28 0 0 289
ร้อยละ 1.22 % 2.43 % 8.51 % 0.00 % 0.00 % 87.84 %

329 : 4 , 8 , 28 , 0 , 0 , 289...1.22 , 2.43 , 8.51 , 0.00 , 0.00 , 87.84 = 40 : 12.16
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 329 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 12.16%

Powered By www.thaieducation.net