โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 3
ร้อยละ 33.33 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 2 0 9 0 0 23
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 26.47 % 0.00 % 0.00 % 67.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 40 คน
จำนวน(คน) 4 0 10 0 0 26
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 65.00 %

40 : 4 , 0 , 10 , 0 , 0 , 26...10.00 , 0.00 , 25.00 , 0.00 , 0.00 , 65.00 = 14 : 35.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 40 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00%

Powered By www.thaieducation.net