โรงเรียนวัดสนามจันทร์ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 3 5 7 0 0 34
ร้อยละ 6.12 % 10.20 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 69.39 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 18 10 31 2 1 113
ร้อยละ 10.29 % 5.71 % 17.71 % 1.14 % 0.57 % 64.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 21 15 38 2 1 147
ร้อยละ 9.38 % 6.70 % 16.96 % 0.89 % 0.45 % 65.63 %

224 : 21 , 15 , 38 , 2 , 1 , 147...9.38 , 6.70 , 16.96 , 0.89 , 0.45 , 65.63 = 77 : 34.38
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 34.38%

Powered By www.thaieducation.net