โรงเรียนวัดสนามจันทร์ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 1 6 7 1 1 43
ร้อยละ 1.69 % 10.17 % 11.86 % 1.69 % 1.69 % 72.88 %
ระดับประถมศึกษา
164
จำนวน(คน) 22 12 32 6 0 92
ร้อยละ 13.41 % 7.32 % 19.51 % 3.66 % 0.00 % 56.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 223 คน
จำนวน(คน) 23 18 39 7 1 135
ร้อยละ 10.31 % 8.07 % 17.49 % 3.14 % 0.45 % 60.54 %

223 : 23 , 18 , 39 , 7 , 1 , 135...10.31 , 8.07 , 17.49 , 3.14 , 0.45 , 60.54 = 88 : 39.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 223 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 39.46%

Powered By www.thaieducation.net