โรงเรียนวัดผาณิตาราม (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 0 1 0 1 12
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 6.67 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
30
จำนวน(คน) 0 0 2 0 1 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 3.33 % 90.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 45 คน
จำนวน(คน) 1 0 3 0 2 39
ร้อยละ 2.22 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 4.44 % 86.67 %

45 : 1 , 0 , 3 , 0 , 2 , 39...2.22 , 0.00 , 6.67 , 0.00 , 4.44 , 86.67 = 6 : 13.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 45 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33%

Powered By www.thaieducation.net