โรงเรียนวัดเทพราช (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 4 2 2 1 0 20
ร้อยละ 13.79 % 6.90 % 6.90 % 3.45 % 0.00 % 68.97 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 13 0 17 0 0 70
ร้อยละ 13.00 % 0.00 % 17.00 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 17 0 10 0 0 31
ร้อยละ 29.31 % 0.00 % 17.24 % 0.00 % 0.00 % 53.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 34 2 29 1 0 121
ร้อยละ 18.18 % 1.07 % 15.51 % 0.53 % 0.00 % 64.71 %

129 : 17 , 2 , 19 , 1 , 0 , 90...13.18 , 1.55 , 14.73 , 0.78 , 0.00 , 69.77 = 39 : 30.23
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29%

Powered By www.thaieducation.net