โรงเรียนวัดเทพราช (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 5 0 3 0 0 21
ร้อยละ 17.24 % 0.00 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 72.41 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 9 0 13 0 0 78
ร้อยละ 9.00 % 0.00 % 13.00 % 0.00 % 0.00 % 78.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 15 0 6 0 0 38
ร้อยละ 25.42 % 0.00 % 10.17 % 0.00 % 0.00 % 64.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 188 คน
จำนวน(คน) 29 0 22 0 0 137
ร้อยละ 15.43 % 0.00 % 11.70 % 0.00 % 0.00 % 72.87 %

129 : 14 , 0 , 16 , 0 , 0 , 99...10.85 , 0.00 , 12.40 , 0.00 , 0.00 , 76.74 = 30 : 23.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 188 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 27.13%

Powered By www.thaieducation.net