โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 0 2 1 0 22
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 7.69 % 3.85 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 5 0 5 0 0 59
ร้อยละ 7.25 % 0.00 % 7.25 % 0.00 % 0.00 % 85.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95 คน
จำนวน(คน) 6 0 7 1 0 81
ร้อยละ 6.32 % 0.00 % 7.37 % 1.05 % 0.00 % 85.26 %

95 : 6 , 0 , 7 , 1 , 0 , 81...6.32 , 0.00 , 7.37 , 1.05 , 0.00 , 85.26 = 14 : 14.74
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.74%

Powered By www.thaieducation.net