โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 3 1 9 0 0 56
ร้อยละ 4.35 % 1.45 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 81.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95 คน
จำนวน(คน) 3 2 10 0 0 80
ร้อยละ 3.16 % 2.11 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %

95 : 3 , 2 , 10 , 0 , 0 , 80...3.16 , 2.11 , 10.53 , 0.00 , 0.00 , 84.21 = 15 : 15.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79%

Powered By www.thaieducation.net