โรงเรียนวัดดอนทราย (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 4 1 0 1 19
ร้อยละ 0.00 % 16.00 % 4.00 % 0.00 % 4.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 8 7 17 5 3 38
ร้อยละ 10.26 % 8.97 % 21.79 % 6.41 % 3.85 % 48.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 8 11 18 5 4 57
ร้อยละ 7.77 % 10.68 % 17.48 % 4.85 % 3.88 % 55.34 %

103 : 8 , 11 , 18 , 5 , 4 , 57...7.77 , 10.68 , 17.48 , 4.85 , 3.88 , 55.34 = 46 : 44.66
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 44.66%

Powered By www.thaieducation.net