โรงเรียนวัดดอนทราย (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 4 6 0 0 13
ร้อยละ 4.17 % 16.67 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 54.17 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 9 12 33 0 0 23
ร้อยละ 11.69 % 15.58 % 42.86 % 0.00 % 0.00 % 29.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 10 16 39 0 0 36
ร้อยละ 9.90 % 15.84 % 38.61 % 0.00 % 0.00 % 35.64 %

101 : 10 , 16 , 39 , 0 , 0 , 36...9.90 , 15.84 , 38.61 , 0.00 , 0.00 , 35.64 = 65 : 64.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 64.36%

Powered By www.thaieducation.net