โรงเรียนวัดดอนทราย (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 19
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 6 8 10 3 0 50
ร้อยละ 7.79 % 10.39 % 12.99 % 3.90 % 0.00 % 64.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 7 9 13 3 0 69
ร้อยละ 6.93 % 8.91 % 12.87 % 2.97 % 0.00 % 68.32 %

101 : 7 , 9 , 13 , 3 , 0 , 69...6.93 , 8.91 , 12.87 , 2.97 , 0.00 , 68.32 = 32 : 31.68
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 31.68%

Powered By www.thaieducation.net