โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 4 0 0 0 11
ร้อยละ 11.76 % 23.53 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 12 5 2 0 0 37
ร้อยละ 21.43 % 8.93 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 66.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 73 คน
จำนวน(คน) 14 9 2 0 0 48
ร้อยละ 19.18 % 12.33 % 2.74 % 0.00 % 0.00 % 65.75 %

73 : 14 , 9 , 2 , 0 , 0 , 48...19.18 , 12.33 , 2.74 , 0.00 , 0.00 , 65.75 = 25 : 34.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 73 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25%

Powered By www.thaieducation.net