โรงเรียนวัดลาดบัว (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 2 0 1 1 0 7
ร้อยละ 18.18 % 0.00 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
36
จำนวน(คน) 4 1 4 5 0 22
ร้อยละ 11.11 % 2.78 % 11.11 % 13.89 % 0.00 % 61.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 47 คน
จำนวน(คน) 6 1 5 6 0 29
ร้อยละ 12.77 % 2.13 % 10.64 % 12.77 % 0.00 % 61.70 %

47 : 6 , 1 , 5 , 6 , 0 , 29...12.77 , 2.13 , 10.64 , 12.77 , 0.00 , 61.70 = 18 : 38.30
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 47 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30%

Powered By www.thaieducation.net