โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 0 4 0 1 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.12 % 0.00 % 3.03 % 84.85 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 0 2 21 2 11 70
ร้อยละ 0.00 % 1.89 % 19.81 % 1.89 % 10.38 % 66.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 0 2 25 2 12 98
ร้อยละ 0.00 % 1.44 % 17.99 % 1.44 % 8.63 % 70.50 %

139 : 0 , 2 , 25 , 2 , 12 , 98...0.00 , 1.44 , 17.99 , 1.44 , 8.63 , 70.50 = 41 : 29.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50%

Powered By www.thaieducation.net