โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 0 0 2 0 2 38
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 4.76 % 90.48 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 4 3 6 7 5 91
ร้อยละ 3.45 % 2.59 % 5.17 % 6.03 % 4.31 % 78.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 4 3 8 7 7 129
ร้อยละ 2.53 % 1.90 % 5.06 % 4.43 % 4.43 % 81.65 %

158 : 4 , 3 , 8 , 7 , 7 , 129...2.53 , 1.90 , 5.06 , 4.43 , 4.43 , 81.65 = 29 : 18.35
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.35%

Powered By www.thaieducation.net