โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 3
ร้อยละ 25.00 % 25.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 37.50 %
ระดับประถมศึกษา
33
จำนวน(คน) 4 5 6 2 1 15
ร้อยละ 12.12 % 15.15 % 18.18 % 6.06 % 3.03 % 45.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 41 คน
จำนวน(คน) 6 7 7 2 1 18
ร้อยละ 14.63 % 17.07 % 17.07 % 4.88 % 2.44 % 43.90 %

41 : 6 , 7 , 7 , 2 , 1 , 18...14.63 , 17.07 , 17.07 , 4.88 , 2.44 , 43.90 = 23 : 56.10
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 41 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 56.10%

Powered By www.thaieducation.net