โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 1 6 0 0 17
ร้อยละ 7.69 % 3.85 % 23.08 % 0.00 % 0.00 % 65.38 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 9 5 16 3 0 47
ร้อยละ 11.25 % 6.25 % 20.00 % 3.75 % 0.00 % 58.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 2 1 8 0 0 20
ร้อยละ 6.45 % 3.23 % 25.81 % 0.00 % 0.00 % 64.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 13 7 30 3 0 84
ร้อยละ 9.49 % 5.11 % 21.90 % 2.19 % 0.00 % 61.31 %

106 : 11 , 6 , 22 , 3 , 0 , 64...10.38 , 5.66 , 20.75 , 2.83 , 0.00 , 60.38 = 42 : 39.62
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 38.69%

Powered By www.thaieducation.net