โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 2 4 1 0 17
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 15.38 % 3.85 % 0.00 % 65.38 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 13 3 17 3 0 44
ร้อยละ 16.25 % 3.75 % 21.25 % 3.75 % 0.00 % 55.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 2 0 8 0 0 20
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 26.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 17 5 29 4 0 81
ร้อยละ 12.50 % 3.68 % 21.32 % 2.94 % 0.00 % 59.56 %

106 : 15 , 5 , 21 , 4 , 0 , 61...14.15 , 4.72 , 19.81 , 3.77 , 0.00 , 57.55 = 45 : 42.45
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 40.44%

Powered By www.thaieducation.net