โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 1 4 3 5 11
ร้อยละ 7.69 % 3.85 % 15.38 % 11.54 % 19.23 % 42.31 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 7 3 16 10 8 36
ร้อยละ 8.75 % 3.75 % 20.00 % 12.50 % 10.00 % 45.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 3 0 7 3 7 10
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 23.33 % 10.00 % 23.33 % 33.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 12 4 27 16 20 57
ร้อยละ 8.82 % 2.94 % 19.85 % 11.76 % 14.71 % 41.91 %

106 : 9 , 4 , 20 , 13 , 13 , 47...8.49 , 3.77 , 18.87 , 12.26 , 12.26 , 44.34 = 59 : 55.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 58.09%

Powered By www.thaieducation.net