โรงเรียนวัดคลองสวน (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 3 2 2 1 22
ร้อยละ 6.25 % 9.38 % 6.25 % 6.25 % 3.13 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 2 2 2 1 2 130
ร้อยละ 1.44 % 1.44 % 1.44 % 0.72 % 1.44 % 93.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 3 2 2 1 2 57
ร้อยละ 4.48 % 2.99 % 2.99 % 1.49 % 2.99 % 85.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 238 คน
จำนวน(คน) 7 7 6 4 5 209
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 2.52 % 1.68 % 2.10 % 87.82 %

171 : 4 , 5 , 4 , 3 , 3 , 152...2.34 , 2.92 , 2.34 , 1.75 , 1.75 , 88.89 = 19 : 11.11
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 238 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 12.18%

Powered By www.thaieducation.net