โรงเรียนวัดคลองสวน (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 2 3 2 3 21
ร้อยละ 8.82 % 5.88 % 8.82 % 5.88 % 8.82 % 61.76 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 2 2 4 3 3 131
ร้อยละ 1.38 % 1.38 % 2.76 % 2.07 % 2.07 % 90.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 4 3 3 3 4 49
ร้อยละ 6.06 % 4.55 % 4.55 % 4.55 % 6.06 % 74.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 245 คน
จำนวน(คน) 9 7 10 8 10 201
ร้อยละ 3.67 % 2.86 % 4.08 % 3.27 % 4.08 % 82.04 %

179 : 5 , 4 , 7 , 5 , 6 , 152...2.79 , 2.23 , 3.91 , 2.79 , 3.35 , 84.92 = 27 : 15.08
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 245 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 17.96%

Powered By www.thaieducation.net