โรงเรียนวัดคลองสวน (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 3 4 1 2 22
ร้อยละ 5.88 % 8.82 % 11.76 % 2.94 % 5.88 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 5 2 6 2 1 129
ร้อยละ 3.45 % 1.38 % 4.14 % 1.38 % 0.69 % 88.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 4 1 6 0 2 53
ร้อยละ 6.06 % 1.52 % 9.09 % 0.00 % 3.03 % 80.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 245 คน
จำนวน(คน) 11 6 16 3 5 204
ร้อยละ 4.49 % 2.45 % 6.53 % 1.22 % 2.04 % 83.27 %

179 : 7 , 5 , 10 , 3 , 3 , 151...3.91 , 2.79 , 5.59 , 1.68 , 1.68 , 84.36 = 28 : 15.64
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 245 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 16.73%

Powered By www.thaieducation.net