โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 7 0 0 0 0 47
ร้อยละ 12.96 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.04 %
ระดับประถมศึกษา
166
จำนวน(คน) 3 0 0 0 13 150
ร้อยละ 1.81 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 7.83 % 90.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 0 0 0 0 9 70
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 11.39 % 88.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 299 คน
จำนวน(คน) 10 0 0 0 22 267
ร้อยละ 3.34 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 7.36 % 89.30 %

220 : 10 , 0 , 0 , 0 , 13 , 197...4.55 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 5.91 , 89.55 = 23 : 10.45
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 299 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.70%

Powered By www.thaieducation.net