โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 8 0 1 0 0 46
ร้อยละ 14.55 % 0.00 % 1.82 % 0.00 % 0.00 % 83.64 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 3 0 18 0 0 148
ร้อยละ 1.78 % 0.00 % 10.65 % 0.00 % 0.00 % 87.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
80
จำนวน(คน) 2 0 9 0 0 69
ร้อยละ 2.50 % 0.00 % 11.25 % 0.00 % 0.00 % 86.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 304 คน
จำนวน(คน) 13 0 28 0 0 263
ร้อยละ 4.28 % 0.00 % 9.21 % 0.00 % 0.00 % 86.51 %

224 : 11 , 0 , 19 , 0 , 0 , 194...4.91 , 0.00 , 8.48 , 0.00 , 0.00 , 86.61 = 30 : 13.39
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 304 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 13.49%

Powered By www.thaieducation.net