โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 11 0 0 0 0 42
ร้อยละ 20.75 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 79.25 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 0 6 17 3 0 143
ร้อยละ 0.00 % 3.55 % 10.06 % 1.78 % 0.00 % 84.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
80
จำนวน(คน) 11 0 18 0 0 51
ร้อยละ 13.75 % 0.00 % 22.50 % 0.00 % 0.00 % 63.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 302 คน
จำนวน(คน) 22 6 35 3 0 236
ร้อยละ 7.28 % 1.99 % 11.59 % 0.99 % 0.00 % 78.15 %

222 : 11 , 6 , 17 , 3 , 0 , 185...4.95 , 2.70 , 7.66 , 1.35 , 0.00 , 83.33 = 37 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 302 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 21.85%

Powered By www.thaieducation.net