โรงเรียนสกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 4 0 7 0 0 21
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 21.88 % 0.00 % 0.00 % 65.63 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 10 1 20 0 0 53
ร้อยละ 11.90 % 1.19 % 23.81 % 0.00 % 0.00 % 63.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 14 1 27 0 0 74
ร้อยละ 12.07 % 0.86 % 23.28 % 0.00 % 0.00 % 63.79 %

116 : 14 , 1 , 27 , 0 , 0 , 74...12.07 , 0.86 , 23.28 , 0.00 , 0.00 , 63.79 = 42 : 36.21
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 36.21%

Powered By www.thaieducation.net