โรงเรียนวัดสุขาราม (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.13 % 0.00 % 0.00 % 94.87 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 3 2 4 0 0 91
ร้อยละ 3.00 % 2.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 91.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 36
ร้อยละ 6.98 % 4.65 % 4.65 % 0.00 % 0.00 % 83.72 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 6 4 8 0 0 164
ร้อยละ 3.30 % 2.20 % 4.40 % 0.00 % 0.00 % 90.11 %

139 : 3 , 2 , 6 , 0 , 0 , 128...2.16 , 1.44 , 4.32 , 0.00 , 0.00 , 92.09 = 11 : 7.91
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.89%

Powered By www.thaieducation.net