โรงเรียนวัดสุขาราม (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 6 0 0 0 0 30
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 7 0 12 0 0 83
ร้อยละ 6.86 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 81.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 3 2 9 0 0 31
ร้อยละ 6.67 % 4.44 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 68.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 16 2 21 0 0 144
ร้อยละ 8.74 % 1.09 % 11.48 % 0.00 % 0.00 % 78.69 %

138 : 13 , 0 , 12 , 0 , 0 , 113...9.42 , 0.00 , 8.70 , 0.00 , 0.00 , 81.88 = 25 : 18.12
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 21.31%

Powered By www.thaieducation.net