โรงเรียนวัดสุขาราม (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 31
ร้อยละ 13.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.11 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 9 0 9 0 0 84
ร้อยละ 8.82 % 0.00 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 1 1 8 0 0 33
ร้อยละ 2.33 % 2.33 % 18.60 % 0.00 % 0.00 % 76.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 15 1 17 0 0 148
ร้อยละ 8.29 % 0.55 % 9.39 % 0.00 % 0.00 % 81.77 %

138 : 14 , 0 , 9 , 0 , 0 , 115...10.14 , 0.00 , 6.52 , 0.00 , 0.00 , 83.33 = 23 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 18.23%

Powered By www.thaieducation.net