โรงเรียนบ้านสีล้ง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 11 1 2 0 0 23
ร้อยละ 29.73 % 2.70 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 62.16 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 16 4 22 0 0 110
ร้อยละ 10.53 % 2.63 % 14.47 % 0.00 % 0.00 % 72.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 27 5 24 0 0 133
ร้อยละ 14.29 % 2.65 % 12.70 % 0.00 % 0.00 % 70.37 %

189 : 27 , 5 , 24 , 0 , 0 , 133...14.29 , 2.65 , 12.70 , 0.00 , 0.00 , 70.37 = 56 : 29.63
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63%

Powered By www.thaieducation.net