โรงเรียนบ้านสีล้ง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 16 3 0 0 0 18
ร้อยละ 43.24 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 48.65 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 4 3 17 0 0 127
ร้อยละ 2.65 % 1.99 % 11.26 % 0.00 % 0.00 % 84.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 188 คน
จำนวน(คน) 20 6 17 0 0 145
ร้อยละ 10.64 % 3.19 % 9.04 % 0.00 % 0.00 % 77.13 %

188 : 20 , 6 , 17 , 0 , 0 , 145...10.64 , 3.19 , 9.04 , 0.00 , 0.00 , 77.13 = 43 : 22.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 188 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 22.87%

Powered By www.thaieducation.net