โรงเรียนบ้านสีล้ง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 6 1 0 0 0 30
ร้อยละ 16.22 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 81.08 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 7 5 15 0 0 123
ร้อยละ 4.67 % 3.33 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 82.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 13 6 15 0 0 153
ร้อยละ 6.95 % 3.21 % 8.02 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %

187 : 13 , 6 , 15 , 0 , 0 , 153...6.95 , 3.21 , 8.02 , 0.00 , 0.00 , 81.82 = 34 : 18.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18%

Powered By www.thaieducation.net