โรงเรียนวัดสองคลอง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 10 1 4 0 0 49
ร้อยละ 15.63 % 1.56 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 76.56 %
ระดับประถมศึกษา
191
จำนวน(คน) 10 4 35 0 0 142
ร้อยละ 5.24 % 2.09 % 18.32 % 0.00 % 0.00 % 74.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 9 0 25 0 0 45
ร้อยละ 11.39 % 0.00 % 31.65 % 0.00 % 0.00 % 56.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 334 คน
จำนวน(คน) 29 5 64 0 0 236
ร้อยละ 8.68 % 1.50 % 19.16 % 0.00 % 0.00 % 70.66 %

255 : 20 , 5 , 39 , 0 , 0 , 191...7.84 , 1.96 , 15.29 , 0.00 , 0.00 , 74.90 = 64 : 25.10
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 334 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 29.34%

Powered By www.thaieducation.net