โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 1 0 2 1 0 55
ร้อยละ 1.69 % 0.00 % 3.39 % 1.69 % 0.00 % 93.22 %
ระดับประถมศึกษา
195
จำนวน(คน) 2 3 2 1 0 187
ร้อยละ 1.03 % 1.54 % 1.03 % 0.51 % 0.00 % 95.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
81
จำนวน(คน) 2 0 0 1 0 78
ร้อยละ 2.47 % 0.00 % 0.00 % 1.23 % 0.00 % 96.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 335 คน
จำนวน(คน) 5 3 4 3 0 320
ร้อยละ 1.49 % 0.90 % 1.19 % 0.90 % 0.00 % 95.52 %

254 : 3 , 3 , 4 , 2 , 0 , 242...1.18 , 1.18 , 1.57 , 0.79 , 0.00 , 95.28 = 12 : 4.72
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 335 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.48%

Powered By www.thaieducation.net