โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 2 1 1 2 1 50
ร้อยละ 3.51 % 1.75 % 1.75 % 3.51 % 1.75 % 87.72 %
ระดับประถมศึกษา
197
จำนวน(คน) 3 2 0 3 1 188
ร้อยละ 1.52 % 1.02 % 0.00 % 1.52 % 0.51 % 95.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78
จำนวน(คน) 1 1 1 2 1 72
ร้อยละ 1.28 % 1.28 % 1.28 % 2.56 % 1.28 % 92.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 332 คน
จำนวน(คน) 6 4 2 7 3 310
ร้อยละ 1.81 % 1.20 % 0.60 % 2.11 % 0.90 % 93.37 %

254 : 5 , 3 , 1 , 5 , 2 , 238...1.97 , 1.18 , 0.39 , 1.97 , 0.79 , 93.70 = 16 : 6.30
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 332 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.63%

Powered By www.thaieducation.net