โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 1 1 2 2 1 49
ร้อยละ 1.79 % 1.79 % 3.57 % 3.57 % 1.79 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
202
จำนวน(คน) 2 3 3 4 2 188
ร้อยละ 0.99 % 1.49 % 1.49 % 1.98 % 0.99 % 93.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 2 3 0 0 0 71
ร้อยละ 2.63 % 3.95 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 334 คน
จำนวน(คน) 5 7 5 6 3 308
ร้อยละ 1.50 % 2.10 % 1.50 % 1.80 % 0.90 % 92.22 %

258 : 3 , 4 , 5 , 6 , 3 , 237...1.16 , 1.55 , 1.94 , 2.33 , 1.16 , 91.86 = 21 : 8.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 334 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.78%

Powered By www.thaieducation.net