โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เบญจพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 51
ร้อยละ 1.79 % 1.79 % 1.79 % 1.79 % 1.79 % 91.07 %
ระดับประถมศึกษา
197
จำนวน(คน) 4 3 1 3 1 185
ร้อยละ 2.03 % 1.52 % 0.51 % 1.52 % 0.51 % 93.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 1 2 1 1 0 68
ร้อยละ 1.37 % 2.74 % 1.37 % 1.37 % 0.00 % 93.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 326 คน
จำนวน(คน) 6 6 3 5 2 304
ร้อยละ 1.84 % 1.84 % 0.92 % 1.53 % 0.61 % 93.25 %

253 : 5 , 4 , 2 , 4 , 2 , 236...1.98 , 1.58 , 0.79 , 1.58 , 0.79 , 93.28 = 17 : 6.72
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 326 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75%

Powered By www.thaieducation.net